کاشی ماندگار

تقدیر انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

تقدیر انجمن صنفی طراحان از ابراهیم حقیقی انجمن صنفی طراحان گرافیک که یکی از انجمنهای فعال و حامی همیشگی اعضای خود و طراحان گرافیک ایران بوده و در مقا...

ادامه مطلب