طراحی لوگو تایپ emc به سبک مونوگرام

طراحی لوگو تایپ به تنهایی یکی از سبکهای طراحی لوگو می باشد که بسیار هم دارای فضای کار دارد، اما زمانی نیاز به این داریم که تکنیکهای طراحی را برای رسیدن به بهترین نتیجه تلفیق کنیم. درست به مانند لوگوی emc که در زیر مشاهده میکنید.
در این طراحی لوگو از تلفیق شیوه لوگو تایپ و مونوگرام استفاده شده است که علت اصلی آن نیز نام طولانی شرکت می باشد که نه در این مورد که در موارد مشابه نیز طراحی مونوگرام بهترین روش می باشد. در اتودهایی که برای این شرکت طراحی شده است، از رنگهای متعددی استفاده گردیده تا انتخاب رنگ سازمانی نیز پس از طراحی لوگو آسانتر گردد. از دیگر تکنیکهای نوین و جذابی که در این لوگو تایپ ها بکار رفته، استفاده از نگاتیو دیزاین یا طراحی لوگو با فضای منفی است یا طراحی حروف به صورت نیمه که این تکنیک هم جذابیت و تازگی خود را دارد ، که با کمی دقت موارد یاد شده قابل رویت می باشد.