لوگوی پارسه

در طراحی لوگوی فروشگاه پارسه الزامی از سمت مشتری مبنی بر سبک اجرائی کار که تایپوگرافی، مونوگرام و… نبود و تنها به دلیل نوع فعالیت فروشگاه که در رابطه با تجهیزات صنعتی تهویه هوا و تصفیه آب و … بود از رنگ آبی استفاده گردید که با تلفیق با رنگ طوسی نوعی همنشینی متناسب بصری به وجود آمده و در اتودهای طراحی شده از شیوه تایپوگرافی و المان گرافیکی که گویای حرف P می باشد و به نوعی با مونوگرام تلفیق شده است و دراتود دیگر تایپوگرافی نقش المان را ایفا میکند که در کل حاصل کار، قابل رویت است.